การออมทรัพย์เพื่ออนาคต

Publié le par At Sa Djan Jai

การออมทรัพย์เพื่ออนาคต
การใช้จ่ายอย่างประหยัด 
มีการวางแผน มีเหตุผลในการใช้จ่าย ละรู้จักอดออมสะสมเงินไว้สำหรับใช้ยามจำเป็นในอนาคต เป็นส่งที่ทุกคนควรสร้างให้มีขึ้นในตนเอง เพื่อเป็นบันไดในการสร้างอนาคตให้มีฐานะ มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดไป

ความหมายและความสำคัญของการออมทรัพย์


การออมทรัพย์ เป็นการเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า เพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์และวางแผนไว้ การออมทรัพย์เกิดจากการเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กละน้อยเป็นการชะลอการใช้เงิน ซึ่งจำนวนเงินที่ออมคือส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ สิ่งจูงใจในการออม คือ เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งแน่นอน จึงก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะออมมากขึ้น เป้าหมายของแต่ละบุคคล อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการเป็นสำคัญ เป้าหมายในการออมที่ต่างกันเป็น สิ่งกำหนดให้จำนวนเงินออมและระยะเวลารในการออมทรัพย์แตกต่างกัน


การปฏิบัติเกี่ยวกับการออมทรัพย์ที่ดี


การออมทรัพย์จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นควรจัดทำงบประมาณเงินสดส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้ทราบได้ล่วงหน้า ว่าจะมีการออมในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเงินเท่าใด เพื่อให้การออมได้ผลดี ควรปฏิบัติดังนี้


•  ทำงบประมาณรายได้รายจ่าย เพื่อจะได้รู้ว่าเดือนนั้นจะมีเงินเหลือออมได้เท่าไร

•  เมื่อทราบงบประมาณแล้วให้แยกเงินออกเก็บทันที

•  นำรายได้จากการออม เช่นดอกเบี้ย หรือเงินปันผลไปลงทุนต่อเพื่อให้เงินออมงอกเงย

•  นำเงินออมไปลงทุนเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกวิธี โดยคำนึงความปลอดภัยและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

จุดมุ่งหมายในการออมทรัพย์ การออมทรัพย์เป็นการสะสมอำนาจซื้อไว้ในปัจจุบันเพื่อใช้จ่ายในอนาคต การออมทำได้ไม่ยากเพียงกำหนดจุดมุ่งหมายของการออมว่าเป็นการออมทรัพย์ระยะสั้นหรือระยะยาว


การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น  เช่นการออมเพื่อซื้อสิ่งของที่มีราคาแพง

เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ หรือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายจะจ่ายได้ เป็นการซื้อที่ไม่อาจจัดเป็นการซื้อที่จะซื้อได้ทันที ต้องเก็บออมเงินให้ได้เท่าจำนวนตามที่ต้องการก่อนจึงจะซื้อได้


การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ แน่นอน เช่น การออมทรัพย์ เพื่อไว้ใช้เมื่อสูงอายุ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือออมทรัพย์เพื่อการศึกษาระดับสูงของบุตรหลาน หรือเก็บเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุนทำกิจการ การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว เป็นการออมทรัพย์เพื่อต้องการความมั่นคงทาง การเงิน ซึ่งจะมีการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน

 

เก็บออมอย่างสม่ำเสมอ  แต่ละครั้งที่มีรายได้ต้องวางแผนการใช้จ่ายที่รัดกุมและเป็น ไปได้ตามสภาพรายได้ และความรับผิดชอบของครอบครัว โดยการเก็บเงินส่วนที่เป็นเงินออมทันทีที่ได้รับรายได้มาก่อน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้มีเงินออมถ้าทำได้จนเป็นนิสัยการออมเงินก็ไม่ยากและผู้ออมก็จะเกิดความภาคภูมิใจ


ตั้งจุดประสงค์ในการออม
ว่าจะออมเพื่ออะไร ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อ จะได้วางแผน กันเงินทุกครั้ง ที่มีรายได้ การกันเงินไว้แต่ละเดือนเป็นการชะลอการใช้จ่าย เพื่อสะสมไว้ใช้จ่าย เมื่อถึงเวลาตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ ไม่ต้องกู้ยืมเงินให้เสียดอกเบี้ย

มีการวางแผนการใช้จ่ายที่รัดกุมและเป็นไปได้ตามสภาพของครอบครัว

การออมเงินต้องถือว่าเมื่อกันเงินออมไว้แล้วต้องมีเงินพอที่จะใช้จ่ายให้สมาชิกในครอบครัวมี ความสุขตามสมควร ต้องรู้จักเลือกซื้อของที่ราคาประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตน


มีเงินติดตัวไว้เท่าที่จำเป็นใช้ ไม่ควรพกเงินติดตัวมากเกินความจำเป็นต้องใช้ เพราะอาจจะทำให้มีการใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็น ถ้ามีเงินเพียงเท่าที่จำเป็นใช้หากมีค่าใช้จ่ายนอกแผนเกิดขึ้นจะมีเวลาคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เพราะไม่สามารถจ่ายเงินซื้อได้ทันที


มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินออม นอกจากเงินออมต้องปลอดภัยแล้วควรต้องมีการ เพิ่มรายได้จากการออม การฝากเงินกับธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการออม จะได้ดอกเบี้ยด้วย


สร้างพันธะในการออมถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ การฝากเงินที่ต้องทำ สัญญากับธนาคาร จะเป็นการบังคับตนเองให้สามารถออมทรัพย์ได้ เพราะมีสัญญาว่าจะต้องส่งเงินกับธนาคารทุกเดือน เมื่อถึงกำหนดตามสัญญาก็จะได้ดอกเบี้ยเงินฝากด้วย


ข้อควรพิจารณา ในการเลือกสถาบันออมทรัพย์ การออมทรัพย์ควรนำไปฝากใน สถานที่ปลอดภัยและ ได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินออมไปฝากเก็บ การนำเงินไปฝากกับสถาบันใดต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

ความปลอดภัยของเงินออมที่นำไปฝาก สถาบันที่ให้บริการต้องเก็บรักษาเงิน ของเราให้ปลอดภัย ต้องมีความซื่อสัตย์ ฐานะการเงินมั่นคง และอยู่ในความควบคุมของรัฐ เช่น ธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล


ความสะดวกรวดเร็วในการถอนเงินหรือฝากคืนได้ทันทีที่ต้องการ การนำเงิน ไปฝากกับสถาบันใด ควรพิจารณาว่า ถ้าต้องการใช้เงินเมื่อไร สามารถถอนเงินที่ฝากคืนได้ทันทีที่ต้องการ

มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินที่ฝาก การออมไม่ควรเก็บเงินไว้เฉย ๆ ควรนำเงินไปฝาก ไว้กับสถาบัน ที่จะให้ผลตอบแทนกับจำนวนเงินที่นำไปฝาก ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น


การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝาก – ถอนเงิน การเลือกฝากกับสถาบันการเงินใด ควรคำนึงถึงค่าใชจ่ายในการเดินทางไปใช้บริการ ควรเลือกสถาบันการเงินที่สุดวก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

การกำหนดจุดประสงค์ในการฝาก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะเลือกฝาก กับสถาบันไหน

ฝากกับธนาคารเพื่อประโยชน์ระยะสั้น ระยะยาว แล้วนำเงินไปฝากตามระยะเวลาที่ใช้ ผู้บริโภคที่ฉลาด จะไม่ออมทรัพย์กับสถาบันการเงินเดียวในรูปแบบเดียว ควรฝากในหลาย สถาบันหลายรูปแบบ เพื่อความปลอดภัย และสะดวกในการถอนรวมทั้งผลตอบแทนจากเงินฝาก ซึ่งผู้บริโภคต้องมีแผนการออมเงินที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์ และเลือกฝากเงินในรูปแบบที่จะให้ ผลตอบแทนสูงสุด

การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การออมอีกวิธีหนึ่งคือ การนำเงินออมไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล การขายพันธบัตรรัฐบาล เป็นวิธีการระดมทุนวิธีหนึ่งของรัฐบาล โดยการกู้เงินจากประชาชนแล้วออกพันธบัตรให้เป็นหลักฐานการกู้ยืม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะดอกเบี้ย ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าวิธีอื่น นอกจากจะได้ดอกเบี้ยแล้ว ยังไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเพราะ รัฐบาลถือว่าเป็นการช่วยชาติอีกวิธีหนึ่ง


ขอขอบคุณแหล่งที่มา 

Commenter cet article